Een toezicht houdende raad

Wij bij kleinschalige Woon/Zorg Projecten B.V. vinden het belangrijk dat de zorg die wij bieden van hoog niveau is en aansluit op de visie van Woonzorg en de zorg die onze bewoners nodig hebben.
Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijk Zorgbrede Governancecode 2010.
Om goede en kwalitatief/effectieve zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern en extern toezicht bij een zorginstelling belangrijk.
Wij als zorginitiatief hebben de ruimte om eigen beleid te maken voor goed bestuur. De Rijksoverheid zorgt voor de wettelijke kaders voor een goed toezicht in de zorg.
In onze visie is opgenomen dat we op termijn ook Zorg in Natura ( ZIN ) willen aanbieden.
Om de erkenning te verkrijgen die hiervoor noodzakelijk is vanuit de Wet Erkeninning Zorginstellingen ( WTZi ) is één van de eisen dat de kwaliteit d.m.v. een Raad van Toezicht te installeren.

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht heeft onder andere de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van Kleinschalige woon/zorg-projecten BV zoals die door het bestuur is uitgewerkt. Hieronder concreet een aantal algemene taken van de Raad van Toezicht:
– De maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de rechtspersoon
– De realisatie van het doel van de rechtspersoon en de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
– Het naleven van wet- en regelgeving
– Het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
– De interne controle en risicobeheersing
– De integriteit en indien van toepassing de identiteit
– De naleving van de Zorgbrede Governancecode 2010
– Het toezicht houden op het bestuur en het besturen,
– Het geven van advies aan het bestuur,
– Het toezicht houden op het goed functioneren van het bestuur,
– Het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag.
Dit verslag is gebruikelijk terug te vinden in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.